TT TÊN TRƯỜNG LOẠI HÌNH THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Đại học KHUD Amsterdam Đại học khoa học ứng dụng Amsterdam
2 Đại học KHUD Hague Đại học khoa học ứng dụng Hague
3 Đại học KHUD Hanze Đại học khoa học ứng dụng Hanze
4 Đại học KHUD Inholland Đại học khoa học ứng dụng Netherlands
5 Đại học KHUD NHL Stenden Đại học khoa học ứng dụng Leeuwarden, Emmen và Meppel
6 Đại học KHUD Saxion Đại học khoa học ứng dụng Deventer, Enschede và Apeldoorn
7 Đại học KHUD Wittenborg Đại học khoa học ứng dụng Apeldoorn - Amsterdam
8 Đại học KHUD Fontys Đại học khoa học ứng dụng Eindhoven, Tilburg, Venlo
9 Đại học KHUD HAN Đại học khoa học ứng dụng Nijmegen
10 Đại học KHUD NHTV Đại học khoa học ứng dụng Breda
11 Đại học KHUD Zuyd Đại học khoa học ứng dụng Heerlen, Sittard và Maastricht