Học bổng du học Hà Lan

University of Amsterdam học bổng Holland Scholarship

$ Giá trị: €5000
Điều kiện:
Thời hạn: 22/10/2023

Radboud Universtiy Orange Tulip Scholarships (OTS)

$ Giá trị: 7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)
Điều kiện:
Thời hạn: 26/10/2023

Radboud Universtiy Radboud Scholarship Programme (RSP)

$ Giá trị: 7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)
Điều kiện:
Thời hạn: 26/10/2023

Radboud Universtiy Holland Scholarship Programme

$ Giá trị: 5,000Eur
Điều kiện:
Thời hạn: 26/10/2023

Radboud Universtiy Radboud University Medical Center Study Fund

$ Giá trị: 12,620 Eur
Điều kiện:
Thời hạn: 26/10/2023

Radboud Universtiy Radboud Faculty of Arts Study Funds

$ Giá trị: 2500 Eur
Điều kiện:
Thời hạn: 26/10/2023

Radboud Universtiy ASML Technology Scholarship

$ Giá trị: 5,000 Eur
Điều kiện: GPA 7.5
Thời hạn: 26/10/2023

HAN University of Applied Sciences Orange Tulip Scholarship

$ Giá trị: 12.000 EUR
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE
Thời hạn: 29/11/2023

HAN University of Applied Sciences HAN Holland

$ Giá trị: 12.000 EUR
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE
Thời hạn: 29/11/2023

HAN University of Applied Sciences Honors

$ Giá trị: 7.500 EUR
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE
Thời hạn: 29/11/2023

Wittenborg University of Applied Sciences Holland Scholarship

$ Giá trị: €5.000
Điều kiện: GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 7.0 hoặc TOEFL tương đương
Thời hạn: 06/10/2023

Wittenborg University of Applied Sciences Orange Tulip Scholarships (OTS)

$ Giá trị: €5.000
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương
Thời hạn: 06/10/2023

Wittenborg University of Applied Sciences Orange Tulip Scholarship (OTS)

$ Giá trị: €7.500
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương
Thời hạn: 06/10/2023

Wittenbord University Funds

$ Giá trị: 500 - 3000 Eur
Điều kiện: GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5
Thời hạn: 06/10/2023

Wittenborg MBA Holland Scholarship

$ Giá trị: €5.000
Điều kiện: GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL từ 90
Thời hạn: 06/10/2023