Học bổng du học Nhật Bản

Tokyo Sanritsu học bổng cho du học sinh tự túc

$ Giá trị: 48.000 yên/tháng
Điều kiện:
Thời hạn: 07/10/2023

Học bổng LIH

$ Giá trị: 100.000 yên/tháng
Điều kiện:
Thời hạn: 07/11/2023

• Học bổng Tokyo Sanritsu

$ Giá trị: 30.000 đến 50.000 yên
Điều kiện:
Thời hạn: 07/12/2023

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N2

$ Giá trị: 50,000 yên
Điều kiện: Bằng N2
Thời hạn: 08/10/2023

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N3

$ Giá trị: 40,000 yên
Điều kiện: Bằng N3 hoặc N4+ TBC trên 8,0
Thời hạn: 08/10/2023

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N4

$ Giá trị: 30,000 yên
Điều kiện: Bằng N4
Thời hạn: 08/11/2023

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N5 và TBC

$ Giá trị: 20,000 yên
Điều kiện: Bằng N5 và TBC lớp 12 trên 8,0
Thời hạn: 08/12/2023

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N5 hoặc TBC

$ Giá trị: 10,000 yên
Điều kiện: Bằng N5 hoặc TBC lớp 12 trên 8,0
Thời hạn: 08/10/2023

Trường Unitas học bổng khuyến khích

$ Giá trị: 48.000 Yên/tháng (trong 1 năm)
Điều kiện:
Thời hạn: 09/10/2023

Trường Unitas học bổng của Quỹ học bổng Kyoritsu Maintenance

$ Giá trị: 60.000 Yên/tháng (trong 1 năm)
Điều kiện:
Thời hạn: 09/10/2023

Trường Unitas học bổng của Tổ chức phi lợi nhuận LSH Asia

$ Giá trị: 100.000 Yên/lần
Điều kiện:
Thời hạn: 09/10/2023

Học bổng dành cho học viên xuất sắc trong trường UNITAS

$ Giá trị: 50.000 Yên/lần
Điều kiện:
Thời hạn: 09/10/2023

Học bổng đầu vào

$ Giá trị: 100.000 JPY
Điều kiện:
Thời hạn: 12/10/2023

Học bổng khuyến khích

$ Giá trị: 20.000 JPY/tháng
Điều kiện:
Thời hạn: 12/10/2023

Học bổng Kasumi-kai

$ Giá trị: 50.000 JPY
Điều kiện:
Thời hạn: 12/10/2023