Học bổng du học New Zealand

Glenfield College học bổng năm đâu

$ Giá trị: 25 - 30% học phí
Điều kiện: Sinh viên đang học từ lớp 8 đến lớp 12 tại Việt Nam nhập học vào lớp 9 đến lớp 13
Thời hạn: 22/10/2021

Onslow College học bổng chính phủ New Zealand

$ Giá trị: 50% học phí cho năm học đầu tiên
Điều kiện: GPA: 8.0 trở lên. IELTS tương đương 5.5 trở lên
Thời hạn: 09/07/2021