Học bổng du học New Zealand

Glenfield College học bổng năm đâu

$ Giá trị: 25 - 30% học phí
Điều kiện: Sinh viên đang học từ lớp 8 đến lớp 12 tại Việt Nam nhập học vào lớp 9 đến lớp 13
Thời hạn: 22/10/2023

Onslow College học bổng chính phủ New Zealand

$ Giá trị: 50% học phí cho năm học đầu tiên
Điều kiện: GPA: 8.0 trở lên. IELTS tương đương 5.5 trở lên
Thời hạn: 09/07/2023

Học bổng trường University of Canterbury

$ Giá trị: 12.000 NZD – 15.000 NZD – 20.000 NZD – 25.000 NZD
Điều kiện: Xét hồ sơ IELTS và GPA
Thời hạn: 22/10/2023