Học bổng du học Thụy Sĩ

Culinary Arts Academy(Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20% học phí
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 17/10/2022

Business and Hotel Management(Entrance scholarship)

$ Giá trị: 1000CHF – 2000CHF – 3000CHF – 4500CHF
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên
Thời hạn: 17/11/2022

Swiss Hotel Management School(Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20%
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 10/10/2022

César Ritz (Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20%
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 08/10/2022

Hotel Institute Montreux(Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20% học phí
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 08/10/2022