Học bổng du học Singapore

SHRM College học bổng Tiếng Anh

$ Giá trị: 300S$ /3 tháng và 1000S$/6 tháng
Điều kiện:
Thời hạn: 27/12/2021

SHRM College học bổng Dự bị Đại học

$ Giá trị: 1000 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 27/12/2021

SHRM College học bổng Cao đẳng

$ Giá trị: 5000 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 27/12/2021

SHRM College học bổng Cao đẳng Nâng cao

$ Giá trị: 5500 – 11500 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2021

SHRM College học bổng Cử nhân/ Top up Degree (12 tháng)

$ Giá trị: 4500 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2021

SHRM College học bổng Văn bằng kinh doanh sau Đại học (9 tháng)

$ Giá trị: 4000 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2021

Học bổng trường Jame Cook University

$ Giá trị: 25% , 50%, 100% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 06/12/2021

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944