TT TÊN TRƯỜNG LOẠI HÌNH THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1

Đại học Amsterdam

Đại học nghiên cứu Amsterdam
2 Đại học Erasmus Rotterdam Đại học nghiên cứu Rotterdam
3 Đại học Maastricht Đại học nghiên cứu Maastricht
4 Maastricht School of Management (MSM) Đại học nghiên cứu Maastricht
5 Đại học Tilburg Đại học nghiên cứu Tilburg
6 Đại học Radboud Đại học nghiên cứu Nijmegen
7 TIAS School for Business and Society Đại học nghiên cứu Tilburg
8 Đại học Utrecht Đại học nghiên cứu Utrecht
9 Đại học Kinh doanh Nyenrode Đại học nghiên cứu Breukelen và Amsterdam
10 Trường kinh doanh Erasmus Rotterdam Đại học nghiên cứu Rotterdam
11 ISC Holland – Tổ chức giáo dục Đại học nghiên cứu Amsterdam
12 Trường Kinh tế Erasmus Đại học nghiên cứu Rotterdam