ANC, có cơ sở đào tạo tại trung tâm thành phố Melbourne, là trường cao đẳng quốc tế năng động, chất lượng cao tại Úc. Trường là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật đồ hoạ Úc (GAASA)

 

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG:

- Trường Australian Campus Network (ACN) – thuộc chi nhánh của đại học La Trobe, nằm tại trung tâm thương mại thành phố Sydney.

- ACN là trường công lập có cơ sở vật chất hiện đại với các giảng viên và nhóm trợ giảng nhiệt tình tạo điều kiện cho sinh viên mới dễ hòa nhập và tiến bộ nhanh chóng.

- Trường nằm trong khu nhà hiện đại ngay tại trung tâm thương mại thành phố Sydney, gần nhà ga xe lửa và bến xe bus có các tuyến xe tỏa đi khắp nơi trong thành phố. Vị trí của trường rất thuận tiện cho việc đi học cũng như tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

- Môi trường để học tập về kinh doanh của trường rất độc đáo, phản ánh được mô hình giáo dục tiến bộ, khác với kiểu giáo dục truyền thống lâu nay.

- Trường có các phòng đọc và giảng đường kề bên nhau, trang bị đầy đủ các phương tiện thính thị hiện đại.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

- Chương trình dự bị đại học giúp học sinh chuyển tiếp vào năm thứ nhất đại học hoặc chương trình cao đẳng tại ACN.

- Chương trình cao đẳng quản trị kinh doanh

- Chương trình cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân kinh doanh (chuyên ngành kế toán, quản lý, marketing, quản lý tài chính, quản lý nhân sự)

- Chứng chỉ sau đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp học sinh chuyển tiếp vào chuơng trình thạc sỹ 1 năm tại LaTrobe và các trường đại học danh tiếng khác tại Úc.

 

* Lưu ý:

-  ACN cung cấp chương trình cho sinh viên muốn nâng cao tiếng Anh trước khi bắt đầu học đại học tại trường với chương trình học tiếng Anh của trường ACL, Sydney.

- Sinh viên có thể học hai văn bằng (double major) cùng một lúc và chương trình học nhanh, hoàn tất trong 2 năm để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

 

* Kỳ nhập học: Tháng 03, 07 và 11 (Chương trình tiếng Anh khai giảng hàng tuần).

 

* Yêu cầu đầu vào

- Dự bị đại học: hoàn tất lớp 11, IELTS 5.5

- Chương trình cao đẳng: tốt nghiệp THPT (điểm học lực dưới 6.5), IELTS 5.5

- Chương trình đại học: tốt nghiệp THPT (điểm học lực >6.5), IELTS 6.0

- Chứng chỉ sau đại học: tốt nghiệp Đại học, IELTS 6.0

 

III. HỌC PHÍ:

- Chương trình tiếng Anh:

- Dự bị đại học (2 kỳ): A$13.680/khóa

- Chương trình Cao đẳng: A$7.330/khóa

- Chương trình cử nhân công nghệ thông tin: A$58.560/2-3 năm; cử nhân kinh doanh: A$58.200/2-3 năm

- Chứng chỉ sau đại học: A$18.880/khóa

 

IV. HỌC BỔNG:

- Học bổng 50% học phí khóa Diploma

* Điều kiện: ĐTB 7.0, IELTS 5.5, chưa từng học tại các trường của Navitas

- Học bổng 25% học phí khóa Foundation

* Điều kiện: ĐTB 8.0, IELTS 5.5,  Hòan thành lớp 11 tại Việt Nam

 

V. HỖ TRỢ TỪ VNPC:

- Tư vấn chọn trường phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.

- Thường xuyên tổ chức phỏng vấn xin học bổng, nhiều suất học bổng ưu đãi

- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Tỉ lệ visa cao.

- Sắp xếp nhà ở, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.

- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập.

- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh học thuật, Luyện thi TOEIC, IELTS

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ANC, có cơ s đào to ti trung tâm thành ph Melbourne, là trường cao đng quc tế năng đng, cht lượng cao ti Úc. Trường là thành viên ca Hip hi Ngh thut đ ho Úc (GAASA)

I. GII THIU TRƯỜNG:

- Trường Australian Campus Network (ACN) – thuc chi nhánh ca đi hc La Trobe, nm ti trung tâm thương mi thành ph Sydney.

- ACN là trường công lp có cơ s vt cht hin đi vi các ging viên và nhóm tr ging nhit tình to điu kin cho sinh viên mi d hòa nhp và tiến b nhanh chóng.

- Trường nm trong khu nhà hin đi ngay ti trung tâm thương mi thành ph Sydney, gn nhà ga xe la và bến xe bus có các tuyến xe ta đi khp nơi trong thành ph. V trí ca trường rt thun tin cho vic đi hc cũng như tìm vic làm và tham gia các hot đng xã hi.

- Môi trường đ hc tp v kinh doanh ca trường rt đc đáo, phn ánh được mô hình giáo dc tiến b, khác vi kiu giáo dc truyn thng lâu nay.

- Trường có các phòng đc và ging đường k bên nhau, trang b đy đ các phương tin thính th hin đi.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HC:

- Chương trình d b đi hc giúp hc sinh chuyn tiếp vào năm th nht đi hc hoc chương trình cao đng ti ACN.

- Chương trình cao đng qun tr kinh doanh

- Chương trình c nhân công ngh thông tin, c nhân kinh doanh (chuyên ngành kế toán, qun lý, marketing, qun lý tài chính, qun lý nhân s)

- Chng ch sau đi hc chuyên ngành qun tr kinh doanh giúp hc sinh chuyn tiếp vào chuơng trình thc s 1 năm ti LaTrobe và các trường đi hc danh tiếng khác ti Úc.

 

* Lưu ý:

-  ACN cung cp chương trình cho sinh viên mun nâng cao tiếng Anh trước khi bt đu hc đi hc ti trường vi chương trình hc tiếng Anh ca trường ACL, Sydney.

- Sinh viên có th hc hai văn bng (double major) cùng mt lúc và chương trình hc nhanh, hoàn tt trong 2 năm đ tiết kim thi gian và tin bc.

 

* Kỳ nhp hc: Tháng 03, 07 và 11 (Chương trình tiếng Anh khai ging hàng tun).

 

* Yêu cu đu vào

- D b đi hc: hoàn tt lp 11, IELTS 5.5

- Chương trình cao đng: tt nghip THPT (đim hc lc dưới 6.5), IELTS 5.5

- Chương trình đi hc: tt nghip THPT (đim hc lc >6.5), IELTS 6.0

- Chng ch sau đi hc: tt nghip Đi hc, IELTS 6.0

 

III. HC PHÍ:

- Chương trình tiếng Anh:

- D b đi hc (2 kỳ): A$13.680/khóa

- Chương trình Cao đng: A$7.330/khóa

- Chương trình c nhân công ngh thông tin: A$58.560/2-3 năm; c nhân kinh doanh: A$58.200/2-3 năm

- Chng ch sau đi hc: A$18.880/khóa

 

IV. HC BNG:

- Hc bng 50% hc phí khóa Diploma

* Điu kin: ĐTB 7.0, IELTS 5.5, chưa tng hc ti các trường ca Navitas

- Hc bng 25% hc phí khóa Foundation

* Điu kin: ĐTB 8.0, IELTS 5.5,  Hòan thành lp 11 ti Vit Nam

 

V. H TR T VNPC:

- Tư vn chn trường phù hp vi kh năng và nguyn vng ca hc sinh.

- Thường xuyên t chc phng vn xin hc bng, nhiu sut hc bng ưu đãi

- Hướng dn h sơ xin Visa hoàn chnh và hiu qu nht, T l visa cao.

- Sp xếp nhà , đón sân bay và các dch v khác theo nhu cu ca hc sinh.

- H tr hc sinh trong sut quá trình hc tp.

- Đào to ngoi ng: Tiếng Anh hc thut, Luyn thi TOEIC, IELTS