địa chỉ chuyên nghiệp số
1
Về tư vấn du học

Cao đẳng Quốc gia Australian (ACN)

ANC, có cơ sở đào tạo tại trung tâm thành phố Melbourne, là trường cao đẳng quốc tế năng động, chất lượng cao tại Úc. Trường là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật đồ hoạ Úc (GAASA)

 

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG:

- Trường Australian Campus Network (ACN) – thuộc chi nhánh của đại học La Trobe, nằm tại trung tâm thương mại thành phố Sydney.

- ACN là trường công lập có cơ sở vật chất hiện đại với các giảng viên và nhóm trợ giảng nhiệt tình tạo điều kiện cho sinh viên mới dễ hòa nhập và tiến bộ nhanh chóng.

- Trường nằm trong khu nhà hiện đại ngay tại trung tâm thương mại thành phố Sydney, gần nhà ga xe lửa và bến xe bus có các tuyến xe tỏa đi khắp nơi trong thành phố. Vị trí của trường rất thuận tiện cho việc đi học cũng như tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

- Môi trường để học tập về kinh doanh của trường rất độc đáo, phản ánh được mô hình giáo dục tiến bộ, khác với kiểu giáo dục truyền thống lâu nay.

- Trường có các phòng đọc và giảng đường kề bên nhau, trang bị đầy đủ các phương tiện thính thị hiện đại.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

- Chương trình dự bị đại học giúp học sinh chuyển tiếp vào năm thứ nhất đại học hoặc chương trình cao đẳng tại ACN.

- Chương trình cao đẳng quản trị kinh doanh

- Chương trình cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân kinh doanh (chuyên ngành kế toán, quản lý, marketing, quản lý tài chính, quản lý nhân sự)

- Chứng chỉ sau đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp học sinh chuyển tiếp vào chuơng trình thạc sỹ 1 năm tại LaTrobe và các trường đại học danh tiếng khác tại Úc.

 

* Lưu ý:

-  ACN cung cấp chương trình cho sinh viên muốn nâng cao tiếng Anh trước khi bắt đầu học đại học tại trường với chương trình học tiếng Anh của trường ACL, Sydney.

- Sinh viên có thể học hai văn bằng (double major) cùng một lúc và chương trình học nhanh, hoàn tất trong 2 năm để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

 

* Kỳ nhập học: Tháng 03, 07 và 11 (Chương trình tiếng Anh khai giảng hàng tuần).

 

* Yêu cầu đầu vào

- Dự bị đại học: hoàn tất lớp 11, IELTS 5.5

- Chương trình cao đẳng: tốt nghiệp THPT (điểm học lực dưới 6.5), IELTS 5.5

- Chương trình đại học: tốt nghiệp THPT (điểm học lực >6.5), IELTS 6.0

- Chứng chỉ sau đại học: tốt nghiệp Đại học, IELTS 6.0

 

III. HỌC PHÍ:

- Chương trình tiếng Anh:

- Dự bị đại học (2 kỳ): A$13.680/khóa

- Chương trình Cao đẳng: A$7.330/khóa

- Chương trình cử nhân công nghệ thông tin: A$58.560/2-3 năm; cử nhân kinh doanh: A$58.200/2-3 năm

- Chứng chỉ sau đại học: A$18.880/khóa

 

IV. HỌC BỔNG:

- Học bổng 50% học phí khóa Diploma

* Điều kiện: ĐTB 7.0, IELTS 5.5, chưa từng học tại các trường của Navitas

- Học bổng 25% học phí khóa Foundation

* Điều kiện: ĐTB 8.0, IELTS 5.5,  Hòan thành lớp 11 tại Việt Nam

 

V. HỖ TRỢ TỪ VNPC:

- Tư vấn chọn trường phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.

- Thường xuyên tổ chức phỏng vấn xin học bổng, nhiều suất học bổng ưu đãi

- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Tỉ lệ visa cao.

- Sắp xếp nhà ở, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.

- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập.

- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh học thuật, Luyện thi TOEIC, IELTS

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ANC, có cơ s đào to ti trung tâm thành ph Melbourne, là trường cao đng quc tế năng đng, cht lượng cao ti Úc. Trường là thành viên ca Hip hi Ngh thut đ ho Úc (GAASA)

I. GII THIU TRƯỜNG:

- Trường Australian Campus Network (ACN) – thuc chi nhánh ca đi hc La Trobe, nm ti trung tâm thương mi thành ph Sydney.

- ACN là trường công lp có cơ s vt cht hin đi vi các ging viên và nhóm tr ging nhit tình to điu kin cho sinh viên mi d hòa nhp và tiến b nhanh chóng.

- Trường nm trong khu nhà hin đi ngay ti trung tâm thương mi thành ph Sydney, gn nhà ga xe la và bến xe bus có các tuyến xe ta đi khp nơi trong thành ph. V trí ca trường rt thun tin cho vic đi hc cũng như tìm vic làm và tham gia các hot đng xã hi.

- Môi trường đ hc tp v kinh doanh ca trường rt đc đáo, phn ánh được mô hình giáo dc tiến b, khác vi kiu giáo dc truyn thng lâu nay.

- Trường có các phòng đc và ging đường k bên nhau, trang b đy đ các phương tin thính th hin đi.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HC:

- Chương trình d b đi hc giúp hc sinh chuyn tiếp vào năm th nht đi hc hoc chương trình cao đng ti ACN.

- Chương trình cao đng qun tr kinh doanh

- Chương trình c nhân công ngh thông tin, c nhân kinh doanh (chuyên ngành kế toán, qun lý, marketing, qun lý tài chính, qun lý nhân s)

- Chng ch sau đi hc chuyên ngành qun tr kinh doanh giúp hc sinh chuyn tiếp vào chuơng trình thc s 1 năm ti LaTrobe và các trường đi hc danh tiếng khác ti Úc.

 

* Lưu ý:

-  ACN cung cp chương trình cho sinh viên mun nâng cao tiếng Anh trước khi bt đu hc đi hc ti trường vi chương trình hc tiếng Anh ca trường ACL, Sydney.

- Sinh viên có th hc hai văn bng (double major) cùng mt lúc và chương trình hc nhanh, hoàn tt trong 2 năm đ tiết kim thi gian và tin bc.

 

* Kỳ nhp hc: Tháng 03, 07 và 11 (Chương trình tiếng Anh khai ging hàng tun).

 

* Yêu cu đu vào

- D b đi hc: hoàn tt lp 11, IELTS 5.5

- Chương trình cao đng: tt nghip THPT (đim hc lc dưới 6.5), IELTS 5.5

- Chương trình đi hc: tt nghip THPT (đim hc lc >6.5), IELTS 6.0

- Chng ch sau đi hc: tt nghip Đi hc, IELTS 6.0

 

III. HC PHÍ:

- Chương trình tiếng Anh:

- D b đi hc (2 kỳ): A$13.680/khóa

- Chương trình Cao đng: A$7.330/khóa

- Chương trình c nhân công ngh thông tin: A$58.560/2-3 năm; c nhân kinh doanh: A$58.200/2-3 năm

- Chng ch sau đi hc: A$18.880/khóa

 

IV. HC BNG:

- Hc bng 50% hc phí khóa Diploma

* Điu kin: ĐTB 7.0, IELTS 5.5, chưa tng hc ti các trường ca Navitas

- Hc bng 25% hc phí khóa Foundation

* Điu kin: ĐTB 8.0, IELTS 5.5,  Hòan thành lp 11 ti Vit Nam

 

V. H TR T VNPC:

- Tư vn chn trường phù hp vi kh năng và nguyn vng ca hc sinh.

- Thường xuyên t chc phng vn xin hc bng, nhiu sut hc bng ưu đãi

- Hướng dn h sơ xin Visa hoàn chnh và hiu qu nht, T l visa cao.

- Sp xếp nhà , đón sân bay và các dch v khác theo nhu cu ca hc sinh.

- H tr hc sinh trong sut quá trình hc tp.

- Đào to ngoi ng: Tiếng Anh hc thut, Luyn thi TOEIC, IELTS

 

VNPC - Địa chỉ tư vấn du học số 1 Việt Nam

Đăng Ký

Hỗ trợ cam kết từ VNPC:

Trước và trong quá trình làm hồ sơ

- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ miễn phí, tư vấn lộ trình luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS – Tiếng Anh, Nat-Test – Tiếng Nhật, Topik - Tiếng Hàn cấp tốc.
- Cung cấp dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ, hợp pháp hóa lãnh sự văn bản giấy tờ đáp ứng yêu cầu xin visa của mỗi quốc gia.

Thường xuyên có các buổi tư vấn cá nhân (miễn phí) để

- Tư vấn, cung cấp tài liệu, chọn trường, thi học bổng phù hợp với năng lực.
- Tư vấn lộ trình du học, học bổng, thực tập hưởng, cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp.
- Xin thư mời nhập học các trường, hướng dẫn thủ tục tài chính, xin Visa du học, thăm thân, du lịch, công tác.
- Hướng dẫn xây dựng bài luận cá nhân xin học bổng xuất sắc, luyện phỏng vấn.
- Mua bảo hiểm y tế du học, du lịch đúng loại, hợp lệ để xin visa (vì đóng lệ phí bảo hiểm là điều kiện bắt buộc để được cấp visa của nhiều nước.
- Hỗ trợ đăng kí khám sức khỏe, nộp hồ sơ sứ quán, lãnh sự quán.
- Hỗ trợ sắp xếp nhà ở, người giám hộ, đặt vé máy bay, đưa đón sân bay, hướng dẫn đầy đủ kĩ càng trước khi bay.

Sau khi học sinh đã sang học tại nước ngoài:

- Là cầu nối liên lạc chặt chẽ giữa nhà trường, VNPC và gia đình phụ huynh/học sinh để đảm bảo tuân thủ tất cả các qui định và đem lại kết quả học tập tốt cho học sinh/sinh viên.
- Hướng dẫn đóng học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh trong suốt quá trình học.
- Hỗ trợ gia đình và học sinh trong quá trình học tập tại nước ngoài về thủ tục học tập tại trường, chuyển trường, chuyển chuyên ngành.
- Hướng dẫn hồ sơ xin gia hạn, chuyển đổi visa các loại như du học, du lịch, visa làm việc sau tốt nghiệp qua Email/Facebook/Viber/Zalo 24/7.
- Hỗ trợ giới thiệu dịch vụ tư vấn định cư. Mua nhà và cho thuê bất động sản (nếu quí học sinh và phụ huynh có nhu cầu)…

Tin tức liên quan

 • Đại học Flinders Úc vinh danh đóng góp của tư vấn du học VNPC nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường
 • Thông tin định cư Úc mới nhất
 • Chia sẻ du học sinh Úc: Tại sao chọn học đại học Newcastle?
 • Du học New Zealand 2018 bậc Trung học phổ thông tại thành phố Auckland
 • Bước đệm vững chắc nhất để bước vào đại học, Cao đẳng Kinh doanh Clarendon
 • Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin học bổng THPT Úc 2019
 • Vì sao nên lựa chọn La Trobe khi du học Úc?
 • Đại học Newcastel và những điều đáng tự hào
 • Đại học công nghệ Auckland AUT
 • Du học THPT tại New Zealand cùng Rangitoto College
 • Review một vài trường học phí rẻ chất lượng đào tạo tốt tại New Zealand
 • Vì sao nhiều người muốn định cư tại Mỹ?
 • Du học New Zealand chương trình trung học tại ACG Education
 • Du học Úc hành trình trải nghiệm
 • Tại sao chọn du học New Zealand 2017 tại Southern Institute of Technology (SIT) 
 • Thành tích

  Học sinh đạt visa

  Đăng ký nhận học bổng Nhận tư vấn du học Tải về ebook