Tập đoàn Giáo dục Úc

Tập đoàn Giáo dục Úc – Think Education Group là một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng nhất tại Úc. Với lịch sử hơn 130 năm xây dựng và phát triển, Think Education Group luôn tự hào là tổ chức giáo dục hàng đầu tại Úc quy tụ các trường chất lượng và uy tín nhất. Think Education Group tự hào cam kết cung cấp cho sinh viên kiến thức, kinh nghiệm và thái độ khẳng định vị trí vượt trội của mình trong các ngành nghề chuyên môn.

Think Education Group đào tạo và cấp bằng cho 4,000 sinh viên tại 3 trụ sở chính tại New South Wales, Victoria and Queesland. Ngoài ½ sinh viên người bản xứ, Think Education Group còn là ngôi nhà chung của sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Điểm tạo nên sự khác biệt của tập đoàn giáo dục này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức học thuật với kiến thức và kinh nghiệm thu được từ quá trình thực tập. Với kỹ năng có được từ các giờ thực tập tại các cơ sở công nghiệp, sinh viên của trường hoàn toàn tự tin kiếm được việc làm tốt trong các công ty hay tập đoàn hàng đầu tại Úc.

 

Think Education Group bao gồm 7 học viện và trường cao đẳng:

1.   Cao đẳng Khách sạn và Du lịch William Blue -  William Blue College of Hospitality and Tourism

-         Đào tạo nghề, cấp bằng Cao đẳng và Đại học

-         Chuyên ngành: Quản trị khách sạn, quản trị du lịch và ẩm thực

-         Cao đẳng nhập học tháng 2, 3, 5, 7 và 8; Đại học khai giảng tháng 2, 6 và 9

-         Học phí: Từ $ 14.500 đến $ 21.600/năm tuỳ vào chuyên ngành đào tạo

-         Yêu cầu: >= 18 tuổi; IELTS 5.5 đối với chương trình CĐ và 6.0 với chương trình ĐH

2.   Cao đẳng Thiết kế Billy Blue of Design: Billy Blue College of Design

-         Đào tạo cấp Chứng chỉ, bằng CĐ và ĐH

-         Chuyên ngành: Thiết kế (Communication Design, Multi-communication Design, Applied design, Digital media)

-         Nhập học tháng 2,3,5,7,11

-         Học phí: $ 12.00 – 17,900/năm

-         Yêu cầu: Tốt nghiệp 12, IELTS 6.0

-         Bằng ĐH sẽ do trường ĐH Công nghệ Swinburne cấp

3.   Cao đẳng tiếng Anh - Billy Blue College of English

-         Đào tạo tiếng Anh học thuật, luyện thi chứng chỉ quốc tế và tiếng Anh chuyên ngành (du lịch, khách sạn, thiết kế, nghệ thuật)

-         Nhập học: Linh hoạt vào đầu các tháng trong năm

-         Học phí: $ 310 - 350/tuần

4.   Cao đẳng Mỹ thuật Thương mại – Commercial Arts Training College

-         Cấp bằng CĐ, Chứng chỉ

-         Ngành: Thiết kế, Nhiếp ảnh, Đồ hoạ, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế nội thất

-         Học phí: $ 7,500 – 28,000/năm tuỳ từng ngành học.

5.   Cao đẳng Kinh doanh và Truyền thông APM - APM College of Business and Communication

-         Cấp bằng ĐH

-         Chuyên ngành: Marketing, quảng cáo, PR, quản lý sự kiện

-         Nhập học: Có 3 kỳ nhập học vào tháng 2, 6, và 9 hàng năm

-         Học phí: $ 21.600/năm

-         Yêu cầu: IELTS 6.0

6.   Cao đẳng Các liệu pháp tự nhiên - Think: Australasian College of Natural Therapies (ACNT)

-         Cấp bằng CĐ và ĐH

-         Chữa bệnh bằng dược liệu, các liệu pháp thiên nhiên kết hợp với thể thao và khoá chăm sóc sắc đẹp

-         Nhập học: Tháng 2, 7 tuỳ từng khoá học cụ thể

-         Học phí: Từ $ 10.450 – $ 11.990/năm

7.   Học viện Liệu pháp tâm lý học ứng dụng và Tư vấn Jansen Newman - Think: Jansen Newman Institute of Counselling and Applied Psychotherapy

-         Cấp bằng CĐ và ĐH

-         Chuyên ngành: Tư vấn và liệu pháp tâm lý; Dịch vụ cộng đồng, Quản lý nhân sự và Kỹ năng lãnh đạo

-         Nhập học: Tháng 2 và 7

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Tp đoàn Giáo dc Úc – Think Education Group là mt trong nhng cơ s giáo dc danh tiếng nht ti Úc. Vi lch s hơn 130 năm xây dng và phát trin, Think Education Group luôn t hào là t chc giáo dc hàng đu ti Úc quy t các trường cht lượng và uy tín nht. Think Education Group t hào cam kết cung cp cho sinh viên kiến thc, kinh nghim và thái đ khng đnh v trí vượt tri ca mình trong các ngành ngh chuyên môn.

Think Education Group đào to và cp bng cho 4,000 sinh viên ti 3 tr s chính ti New South Wales, Victoria and Queesland. Ngoài ½ sinh viên người bn x, Think Education Group còn là ngôi nhà chung ca sinh viên đến t hơn 40 quc gia khác nhau trên thế gii.

 

Đim to nên s khác bit ca tp đoàn giáo dc này chính là s kết hp hoàn ho gia kiến thc hc thut vi kiến thc và kinh nghim thu được t quá trình thc tp. Vi k năng có được t các gi thc tp ti các cơ s công nghip, sinh viên ca trường hoàn toàn t tin kiếm được vic làm tt trong các công ty hay tp đoàn hàng đu ti Úc.

 

Think Education Group bao gm 7 hc vin và trường cao đng:

 

Cao đng Khách sn và Du lch William Blue - William Blue College of Hospitality and Tourism

-         Đào to ngh, cp bng Cao đng và Đi hc

-         Chuyên ngành: Qun tr khách sn, qun tr du lch và m thc

-         Cao đng nhp hc tháng 2, 3, 5, 7 và 8; Đi hc khai ging tháng 2, 6 và 9

-         Hc phí: T $ 14.500 đến $ 21.600/năm tuỳ vào chuyên ngành đào to

-         Yêu cu: >= 18 tui; IELTS 5.5 đi vi chương trình CĐ và 6.0 vi chương trình ĐH

Cao đng Thiết kế Billy Blue of Design: Billy Blue College of Design

-         Đào to cp Chng ch, bng CĐ và ĐH

-         Chuyên ngành: Thiết kế (Communication Design, Multi-communication Design, Applied design, Digital media)

-         Nhp hc tháng 2,3,5,7,11

-         Hc phí: $ 12.00 – 17,900/năm

-         Yêu cu: Tt nghip 12, IELTS 6.0

-         Bng ĐH s do trường ĐH Công ngh Swinburne cp

Cao đng tiếng Anh - Billy Blue College of English

-         Đào to tiếng Anh hc thut, luyn thi chng ch quc tế và tiếng Anh chuyên ngành (du lch, khách sn, thiết kế, ngh thut)

-         Nhp hc: Linh hot vào đu các tháng trong năm

-         Hc phí: $ 310 - 350/tun

Cao đng M thut Thương mi – Commercial Arts Training College

- Cp bng CĐ, Chng ch

- Ngành: Thiết kế, Nhiếp nh, Đ ho, Truyn thông đa phương tin, Thiết kế ni tht

- Hc phí: $ 7,500 – 28,000/năm tuỳ tng ngành hc.

Cao đng Kinh doanh và Truyn thông APM - APM College of Business and Communication

-         Cp bng ĐH

-         Chuyên ngành: Marketing, qung cáo, PR, qun lý s kin

-         Nhp hc: Có 3 kỳ nhp hc vào tháng 2, 6, và 9 hàng năm

-         Hc phí: $ 21.600/năm

-         Yêu cu: IELTS 6.0

Cao đng Các liu pháp t nhiên - Think: Australasian College of Natural Therapies (ACNT)

-         Cp bng CĐ và ĐH

-         Cha bnh bng dược liu, các liu pháp thiên nhiên kết hp vi th thao và khoá chăm sóc sc đp

-         Nhp hc: Tháng 2, 7 tuỳ tng khoá hc c th

-         Hc phí: T $ 10.450 – $ 11.990/năm

Hc vin Liu pháp tâm lý hc ng dng và Tư vn Jansen Newman - Think: Jansen Newman Institute of Counselling and Applied Psychotherapy

-         Cp bng CĐ và ĐH

-         Chuyên ngành: Tư vn và liu pháp tâm lý; Dch v cng đng, Qun lý nhân s và K năng lãnh đo

-         Nhp hc: Tháng 2 và 7

 

Chi sẻ :

Tin Liên Quan