Trường Quản lý quốc tế Sydney

Trường Quản lý quốc tế Sydney - ICMS được thành lập năm 1996 tại khu Manly, Sydney một địa điểm du lịch lý tưởng. Tại đây bạn có thể nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương bao la ở phía Bắc trải dài tới tận bãi biển trung tâm New South Wales và cảng Sydney ở phía Nam. Manly cũng nổi tiếng với hơn 135 khách sạn, nhà hàng với 6 triệu khách du lịch mỗi năm - tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được đi thực tập và làm thêm. ICMS được đánh giá là trường hàng đầu trong giáo dục quản lý.

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG:

- Thành lập vào năm 1996 tại Sydney, hơn một thập kỷ qua, ICMS không ngừng nỗ lực để cung cấp cho sinh viên trong nước cũng như nước ngoài chất lượng giảng dạy tốt nhất, và luôn chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên kiến thức để vững bước vào cuộc sống.

- ICMS là chi nhánh của trường Đại học Macqurie nằm ở Manly thuộc vùng ngoại ô bán đảo Sydney

- Đây cũng chính là cái nôi đào tạo các ngành khách sạn du lịch nổi tiếng cho thế giới.

- Trường nhận được giải thưởng xuất sắc về giáo dục và đào tạo ngành quản lý du lịch khách sạn (do hiệp hội du lịch Úc trao tặng năm 2004/2005). ICMS liên kết với Trường Đại học Macqurie – trường được xếp vào 67 trường Đại học hàng đầu thế giới theo "The Time" London - để giúp học viên có thể chuyển tiếp vào học tại Đại học Macquarie.

- ICMS không những giảng dạy lý thuyết, mà còn giúp sinh viên thực hành tại các khách sạn và nhà hàng hàng đầu trên thế giới, có cơ hội đi làm hưởng lương từ 5 - 9 tháng, tuỳ thuộc vào nguyện vọng của mỗi học viên.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

1. Chương trình học:

- Tiếng Anh

- Chương trình dự bị: dành cho các học sinh chưa đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh học trực tiếp khóa cao đẳng, hoặc đại học ICMS.

- Chương trình cao đẳng (1 năm): Quản lý khách sạn, Du lịch Quốc tế, Quản lí sự kiện

- Chương trình Đại học (3 năm/ 9 kỳ) : Quản lý khách sạn, Du lịch Quốc tế, Quản lí sự kiện, Quản lý các dịch vụ sở hữu, Quản lý các dịch vụ bán lẻ

- Chương trình Thạc sỹ (1 năm/ 2 kỳ): kinh tế quốc tế,  thương mại (Khách sạn và du lịch),

 

2. Kỳ nhập học:

- Chương trình dự bị: tuyển sinh linh hoạt

- Chương trình cao đẳng, đại học: tháng 2, 5 và 9

- Chương trình thạc sỹ: tháng 2, 7

 

III. CHI PHÍ HỌC TẬP:

- Tiếng Anh: A$ 6.870/13 tuần

- Chương trình dự bị:  A$ 6.600/12 tuần

- Chương trình cao đẳng: A$22.000/năm

Thực tập: 5 tháng (hưởng lương tối thiểu AU$3.000/ 1 tháng)

- Chương trình đại học: Năm thứ nhất: A$ 22.000

Năm thứ 2: A$ 22.733

Năm thứ 3: A$ 26.400

Thực tập: 9 tháng (kỳ 3 + 4: hưởng lương tối thiểu A$30.000/9 tháng)

Ăn ở:     A$ 3.995/1 kỳ (Ở 7 kỳ, 2 kỳ thực tập có chỗ ăn ở tại nơi thực tập)

- Chương trình thạc sỹ: A$ 24.032/ 1 năm (Được đi thực tập 4,5 tháng)

 

IV. YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

- Chương trình cao đẳng: tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0

- Chương trình đại học: IELTS 6.5, tốt nghiệp THPT

- Chương trình thạc sỹ: IELTS 6.5, tốt nghiệp Đại học

Nếu học sinh không đủ điều kiện IELTS học sinh có thể tham gia khoá học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Global hoặc Macquaire trước khi vào khoá học chính.

 

V. HỖ TRỢ TỪ VNPC

- Tư vấn chọn trường phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.

- Thường xuyên tổ chức phỏng vấn xin học bổng, nhiều suất học bổng ưu đãi

- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Tỉ lệ visa cao.

- Sắp xếp nhà ở, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.

- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập.

- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh học thuật, Luyện thi TOEIC, IELTS

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Trường Qun lý quc tế Sydney - ICMS được thành lp năm 1996 ti khu Manly, Sydney mt đa đim du lch lý tưởng. Ti đây bn có th nhìn ra b bin Thái Bình Dương bao la phía Bc tri dài ti tn bãi bin trung tâm New South Wales và cng Sydney phía Nam. Manly cũng ni tiếng vi hơn 135 khách sn, nhà hàng vi 6 triu khách du lch mi năm - to nhiu cơ hi cho sinh viên được đi thc tp và làm thêm. ICMS được đánh giá là trường hàng đu trong giáo dc qun lý.

I. GII THIU TRƯỜNG:

- Thành lp vào năm 1996 ti Sydney, hơn mt thp k qua, ICMS không ngng n lc đ cung cp cho sinh viên trong nước cũng như nước ngoài cht lượng ging dy tt nht, và luôn chun b đy đ cho sinh viên kiến thc đ vng bước vào cuc sng.

- ICMS là chi nhánh ca trường Đi hc Macqurie nm Manly thuc vùng ngoi ô bán đo Sydney

- Đây cũng chính là cái nôi đào to các ngành khách sn du lch ni tiếng cho thế gii.

- Trường nhn được gii thưởng xut sc v giáo dc và đào to ngành qun lý du lch khách sn (do hip hi du lch Úc trao tng năm 2004/2005). ICMS liên kết vi Trường Đi hc Macqurie – trường được xếp vào 67 trường Đi hc hàng đu thế gii theo "The Time" London - đ giúp hc viên có th chuyn tiếp vào hc ti Đi hc Macquarie.

- ICMS không nhng ging dy lý thuyết, mà còn giúp sinh viên thc hành ti các khách sn và nhà hàng hàng đu trên thế gii, có cơ hi đi làm hưởng lương t 5 - 9 tháng, tuỳ thuc vào nguyn vng ca mi hc viên.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HC:

1. Chương trình hc:

- Tiếng Anh

- Chương trình d b: dành cho các hc sinh chưa đáp ng đ yêu cu tiếng Anh hc trc tiếp khóa cao đng, hoc đi hc ICMS.

- Chương trình cao đng (1 năm): Qun lý khách sn, Du lch Quc tế, Qun lí s kin

- Chương trình Đi hc (3 năm/ 9 kỳ) : Qun lý khách sn, Du lch Quc tế, Qun lí s kin, Qun lý các dch v s hu, Qun lý các dch v bán l

- Chương trình Thc s (1 năm/ 2 kỳ): kinh tế quc tế, thương mi (Khách sn và du lch),

 

2. Kỳ nhp hc:

- Chương trình d b: tuyn sinh linh hot

- Chương trình cao đng, đi hc: tháng 2, 5 và 9

- Chương trình thc s: tháng 2, 7

 

III. CHI PHÍ HC TP:

- Tiếng Anh: A$ 6.870/13 tun

- Chương trình d b: A$ 6.600/12 tun

- Chương trình cao đng: A$22.000/năm

Thc tp: 5 tháng (hưởng lương ti thiu AU$3.000/ 1 tháng)

- Chương trình đi hc: Năm th nht: A$ 22.000

Năm th 2: A$ 22.733

Năm th 3: A$ 26.400

Thc tp: 9 tháng (kỳ 3 + 4: hưởng lương ti thiu A$30.000/9 tháng)

Ăn : A$ 3.995/1 kỳ ( 7 kỳ, 2 kỳ thc tp có ch ăn ti nơi thc tp)

- Chương trình thc s: A$ 24.032/ 1 năm (Được đi thc tp 4,5 tháng)

 

IV. YÊU CU ĐU VÀO:

- Chương trình cao đng: tt nghip THPT, IELTS 6.0

- Chương trình đi hc: IELTS 6.5, tt nghip THPT

- Chương trình thc s: IELTS 6.5, tt nghip Đi hc

Nếu hc sinh không đ điu kin IELTS hc sinh có th tham gia khoá hc tiếng Anh ti trung tâm Anh ng Global hoc Macquaire trước khi vào khoá hc chính.

 

V. H TR T VNPC

- Tư vn chn trường phù hp vi kh năng và nguyn vng ca hc sinh.

- Thường xuyên t chc phng vn xin hc bng, nhiu sut hc bng ưu đãi

- Hướng dn h sơ xin Visa hoàn chnh và hiu qu nht, T l visa cao.

- Sp xếp nhà , đón sân bay và các dch v khác theo nhu cu ca hc sinh.

- H tr hc sinh trong sut quá trình hc tp.

- Đào to ngoi ng: Tiếng Anh hc thut, Luyn thi TOEIC, IELTS

 

Chi sẻ :

Tin Liên Quan