Trường Quốc Tế Cambridge

Cambridge International College (CIC) thành lập năm 1995 là một học viện dạy tiếng Anh và giáo dục đào tạo nghề (VET) gồm nhiều cơ sở đặt tại Melbourne, Adelaide và Perth.Tất cả những cơ sở đều nằm ở vị trí thuận lợi gần các trung tâm kinh tế và văn hoá của Melbourne, Adelaide và Perth, dễ dàng đến các phương tiện vận chuyển công cộng.

 

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG:

- Cambridge International College (CIC) thành lập năm 1995 là một học viện dạy tiếng Anh và giáo dục đào tạo nghề (VET) gồm nhiều cơ sở đặt tại Melbourne, Adelaide và Perth.

- Trang bị các phòng học hiện đại, thư viện, các khu giải trí cho sinh viên.

- CIC thường tổ chức những hoạt động ngoại khóa bên ngoài lớp học đem đến cho sinh viên cơ hội khám phá những thắng cảnh đẹp nhất của Úc. Những hoạt động khác bao gồm CLB giao tiếp, CLB phim, CLB nghề nghiệp và các hoạt động thể thao theo nhóm.

- CIC có hơn 400 sinh viên đến từ 38 quốc gia học tiếng Anh và hơn 1500 sinh viên đến từ 35 quốc gia học các khóa Cao Đẳng, nhiều khoá học tạo cơ hội cho sinh viên xin thường trú dân ở Úc.

- Sinh viên CIC được tạo cơ hội làm việc không lương 900 giờ để lấy kinh nghiệm. Tất cả những khóa học của chúng tôi có liên kết với các khóa học cử nhân tại nhiều trường đại học: ECU, ĐH Victoria, ĐH Charlesturt, ĐH CQU, NMIT, Học viện JMC, ĐH Holmesglen, William Angliss…

 

II. CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ

1. Học phí khóa học tiếng Anh

Tên khoá học

Học phí

Tiếng Anh tổng quát + Học thuật

320 (AUD/tuần)

Tiếng Anh chuyên ngành + Luyện thi chứng chỉ quốc tế

340 (AUD/tuần)

2. Học phí khóa học nghề

Chứng chỉ III Công nghệ cơ khí tự động

$13,500/năm

Cao đẳng kinh doanh

$ 8,000/năm

Cao đẳng nâng cao (đa phương tiện)

$10,000/năm hoặc $ 4,500 (Melbourne)

Chứng chỉ III (In ấn và đồ hoạ)

$ 10,000

Cao đẳng (đa phương tiện)

$ 10,000

Chứng chỉ IV về kinh doanh (Marketing)

$ 8,000/năm

Cao đẳng kinh doanh (Marketing)

$ 8,000/năm

Chứng chỉ III (Nấu ăn thương mại)

$ 13,500

Cao đẳng nấu ăn thương mại

$ 8,000

Cao đẳng Các hoạt động phúc lợi cộng đồng

$ 10,000/năm

Chứng chỉ III/Cao đẳng ngành tóc

$ 12,000/năm

3. Các chi phí khác

Phí đăng ký

$150

Đón sân bay

$110 một chiều hoặc $200 khứ hồi ($120 đến từ nửa đêm tới 7 giờ sáng)

Phí đặt chỗ ở/Homestay

$180

Nhà ở

$240/tuần (bao gồm cả 3 bữa ăn) hoặc $125/tuần tại Adelaide

Bảo hiểm bắt buộc (OSHC)

$354 / năm

 

III. HỖ TRỢ TỪ VNPC:

- Tư vấn chọn trường phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.

- Thường xuyên tổ chức phỏng vấn xin học bổng, nhiều suất học bổng ưu đãi

- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Tỉ lệ visa cao.

- Sắp xếp nhà ở, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.

- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập.

- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh học thuật, Luyện thi TOEIC, IELTS

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Cambridge International College (CIC) thành lp năm 1995 là mt hc vin dy tiếng Anh và giáo dc đào to ngh (VET) gm nhiu cơ s đt ti Melbourne, Adelaide và Perth.Tt c nhng cơ s đu nm v trí thun li gn các trung tâm kinh tế và văn hoá ca Melbourne, Adelaide và Perth, d dàng đến các phương tin vn chuyn công cng.

I. GII THIU TRƯỜNG:

- Cambridge International College (CIC) thành lp năm 1995 là mt hc vin dy tiếng Anh và giáo dc đào to ngh (VET) gm nhiu cơ s đt ti Melbourne, Adelaide và Perth.

- Trang b các phòng hc hin đi, thư vin, các khu gii trí cho sinh viên.

- CIC thường t chc nhng hot đng ngoi khóa bên ngoài lp hc đem đến cho sinh viên cơ hi khám phá nhng thng cnh đp nht ca Úc. Nhng hot đng khác bao gm CLB giao tiếp, CLB phim, CLB ngh nghip và các hot đng th thao theo nhóm.

- CIC có hơn 400 sinh viên đến t 38 quc gia hc tiếng Anh và hơn 1500 sinh viên đến t 35 quc gia hc các khóa Cao Đng, nhiu khoá hc to cơ hi cho sinh viên xin thường trú dân Úc.

- Sinh viên CIC được to cơ hi làm vic không lương 900 gi đ ly kinh nghim. Tt c nhng khóa hc ca chúng tôi có liên kết vi các khóa hc c nhân ti nhiu trường đi hc: ECU, ĐH Victoria, ĐH Charlesturt, ĐH CQU, NMIT, Hc vin JMC, ĐH Holmesglen, William Angliss…

 

II. CÁC KHOÁ HC VÀ HC PHÍ

1. Hc phí khóa hc tiếng Anh

Tên khoá hc

Hc phí

Tiếng Anh tng quát + Hc thut

320 (AUD/tun)

Tiếng Anh chuyên ngành + Luyn thi chng ch quc tế

340 (AUD/tun)

2. Hc phí khóa hc ngh

Chng ch III Công ngh cơ khí t đng

$13,500/năm

Cao đng kinh doanh

$ 8,000/năm

Cao đng nâng cao (đa phương tin)

$10,000/năm hoc $ 4,500 (Melbourne)

Chng ch III (In n và đ ho)

$ 10,000

Cao đng (đa phương tin)

$ 10,000

Chng ch IV v kinh doanh (Marketing)

$ 8,000/năm

Cao đng kinh doanh (Marketing)

$ 8,000/năm

Chng ch III (Nu ăn thương mi)

$ 13,500

Cao đng nu ăn thương mi

$ 8,000

Cao đng Các hot đng phúc li cng đng

$ 10,000/năm

Chng ch III/Cao đng ngành tóc

$ 12,000/năm

3. Các chi phí khác

Phí đăng ký

$150

Đón sân bay

$110 mt chiu hoc $200 kh hi ($120 đến t na đêm ti 7 gi sáng)

Phí đt ch /Homestay

$180

Nhà

$240/tun (bao gm c 3 ba ăn) hoc $125/tun ti Adelaide

Bo him bt buc (OSHC)

$354 / năm

 

III. H TR T VNPC:

- Tư vn chn trường phù hp vi kh năng và nguyn vng ca hc sinh.

- Thường xuyên t chc phng vn xin hc bng, nhiu sut hc bng ưu đãi

- Hướng dn h sơ xin Visa hoàn chnh và hiu qu nht, T l visa cao.

- Sp xếp nhà , đón sân bay và các dch v khác theo nhu cu ca hc sinh.

- H tr hc sinh trong sut quá trình hc tp.

- Đào to ngoi ng: Tiếng Anh hc thut, Luyn thi TOEIC, IELTS

 

Chi sẻ :

Tin Liên Quan

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944