TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Đại học Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
2 Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
3 Đại học Sư phạm Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
4 Đại học Công nghệ Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
5 Đại học giao thông Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
6 Đại học Nhân dân Bắc Kinh CHI TIẾT
7 Đại học Thanh Hoa  Bắc Kinh CHI TIẾT
8 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
9 Đại học khoa học kỹ thuật Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
10 Đại học truyền thông Trung Quốc Bắc Kinh CHI TIẾT
11 Học viện âm nhạc Trung Quốc Bắc Kinh CHI TIẾT
12 Đại học kinh tế thương mại đối ngoại Bắc Kinh CHI TIẾT
13 Đại học Công nghiệp Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
14 Đại học bách khoa Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
15 Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
16 Đại học Trung y dược Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
17 Học viện giáo dục Bắc Kinh Bắc Kinh CHI TIẾT
18 Đại học Sư phạm Thượng Hải Thượng Hải CHI TIẾT
19 Đại học Y Thượng Hải Thượng Hải CHI TIẾT
20 Học viện âm nhạc Thượng Hải Thượng Hải CHI TIẾT
21 Đại học Thượng Hải Thượng Hải CHI TIẾT
22 Đại học Đông Hoa Thượng Hải CHI TIẾT
23 Đại học Phúc Đán Thượng Hải CHI TIẾT
24 Đại học ngoại ngữ Thượng Hải Thượng Hải CHI TIẾT
25 Đại học Trùng Khánh Trùng Khánh CHI TIẾT
26 Đại học Y cổ truyền Thành Đô Tứ Xuyên CHI TIẾT
27 Đại học khoa học và kỹ thuật Tứ Xuyên Tứ Xuyên CHI TIẾT
28 Đại học Tây Nam Tứ Xuyên CHI TIẾT
29 Đại học Tứ Xuyên Tứ Xuyên CHI TIẾT
30 Đại học Thiên Tân Thiên Tân CHI TIẾT
31 Đại học Bách Khoa Thiên Tân Thiên Tân CHI TIẾT
32 Đại học sư phạm Thiên Tân Thiên Tân CHI TIẾT
33 Học viện ngoại ngữ Thiên Tân Thiên Tân CHI TIẾT
34 Đại học Trung Y dược Thiên Tân Thiên Tân CHI TIẾT
35 Học viện ngoại ngữ Chiết Giang Chiết Giang CHI TIẾT
36 Đại học Trung y dược Chiết Giang Chiết Giang CHI TIẾT
37 Đại học Sư phạm Chiết Giang Chiết Giang CHI TIẾT
38 Đại học Dược Trung Quốc Giang Tô CHI TIẾT
39 Đại học Sư phạm Cát Lâm Cát Lâm CHI TIẾT
40 Đại học Cát Lâm Cát Lâm CHI TIẾT
41 Học viện Y Dược Cát Lâm Cát Lâm CHI TIẾT
42 Đại học Hồ Nam Hồ Nam - Hồ Bắc CHI TIẾT
43 Đại học Hồ Bắc Hồ Nam - Hồ Bắc CHI TIẾT
44 Đại học Trung y dược Hồ Nam Hồ Nam - Hồ Bắc CHI TIẾT
45 Đại học Sư phạm Hồ Nam Hồ Nam - Hồ Bắc CHI TIẾT
46 Đại học Vũ Hán Hồ Nam - Hồ Bắc CHI TIẾT
47 Đại học Tôn Trung Sơn Quảng Đông CHI TIẾT
48 Đại học Công nghệ Hoa Nam Quảng Đông CHI TIẾT
49 Đại học Công nghệ Quảng Đông Quảng Đông CHI TIẾT
50 Đại học Quảng Châu Quảng Đông CHI TIẾT
51 Đại học Thâm Quyến Quảng Đông CHI TIẾT
52 Đại học Quảng Châu Quảng Đông CHI TIẾT
53 Đại học Thâm Quyến Quảng Đông CHI TIẾT
54 Đại học Trung Y Dược Quảng Châu Quảng Đông CHI TIẾT
55 Đại học sư phạm Hoa Nam Quảng Đông CHI TIẾT
56 Đại học Sư phạm Quảng Tây Quảng Tây CHI TIẾT
57 Đại học Quảng Tây Quảng Tây CHI TIẾT
58 Đại học Bách khoa Quế Lâm Quảng Tây CHI TIẾT
59 Đại học Y Quảng Tây Quảng Tây CHI TIẾT
60 Đại học Sơn Đông Sơn Đông - Sơn Tây CHI TIẾT
61 Học viện Trung y Sơn Tây Sơn Đông - Sơn Tây CHI TIẾT
62 Đại học Vân Nam Vân Nam CHI TIẾT
63 Đại học Sư phạm Vân Nam Vân Nam CHI TIẾT
64 Trường Đại học Bách khoa Côn Minh Vân Nam CHI TIẾT
65 Đại học Đồng Tế Vân Nam CHI TIẾT
66 Học viện Hồng Hà Vân Nam CHI TIẾT
67 Đại học Quý Châu Quý Châu CHI TIẾT
68 Đại học Y Tôn Nghĩa Quý Châu CHI TIẾT
69 Đại học sư phạm Quý Châu Quý Châu CHI TIẾT
70 Đại học Y Quý Châu Quý Châu CHI TIẾT
71 Học viện Sư phạm Tôn Nghĩa Quý Châu CHI TIẾT
72 Đại học An Huy An Huy CHI TIẾT
73 Đại học Sư Phạm An Huy An Huy CHI TIẾT