Danh sách trường tại Áo

TT TÊN TRƯỜNG BẬC HỌC BANG Chi tiết
1 University of Vienna  Dự bị Đại học, Đại học, Sau Đại học Vienna Chi tiet
2 Vienna University of Technology Đại học, Sau Đại học Vienna Chi tiet
3 The University of Graz Đại học, Sau Đại học Styria Chi tiet
4 Graz University of Technology Đại học, Sau Đại học Styria Chi tiet
5 The Johannes Kepler University Linz Đại học, Sau Đại học Upper Austria Chi tiet
6 University of Applied Sciences Campus Vienna Đại học, Sau Đại học Vienna Chi tiet
7 Medical University of Vienna  Đại học, Sau Đại học Vienna Chi tiet
8 University of  Natural Resources and Life Sciences  Đại học, Sau Đại học Vienna Chi tiet
9 University of Leoben Đại học, Sau Đại học Styria Chi tiet
10 University of Applied Sciences Wiener Neustadt Đại học, Sau Đại học Lower Austria  Chi tiet
11 University of Innsbruck Đại học, Sau Đại học Tyrol Chi tiet
12 University of Salzburg Đại học, Sau Đại học Salzburg Chi tiet
13
The University of Vienna 
Dự bị Đại học, Đại học, sau Đại học
Vienna 
Chi tiet
14 The University of Applied Sciences Campus Vienna Đại học, sau đại học Vienna  Chi tiet

Chi sẻ :

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944