TT TÊN TRƯỜNG BẬC HỌC THÀNH PHỐ Chi tiết
1 Lazarski University  Dự bị tiếng, Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
2 Vistula University  Dự bị tiếng, Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
3 SGH Warsaw School of Economics Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
4 Warsaw University of Technology Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
5 SWPS University of Social Sciences and Humanities  Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
6 Collegium Civitas in Warsaw  Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
7 University of Economics and Human Sciences in Warsaw  Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
8 SGGW - Warsaw University of Life Sciences Đại học, Sau Đại học Warsaw Chi tiet
9 University of Lódz  Đại học, Sau Đại học Lódz  Chi tiet
10 Lazarski University Dự bị tiếng, Đại học, sau Đại học Warsaw Chi tiet