• 16.814
 • 197 (Bảng xếp hạng QS 2021)
 • 1
 • on campus/online
 • 0.66%
 • 135
 • 35.500 AUD
 • 14,500 - 21,041 AUD/Năm
 • Xếp hạng sao do sinh viên đánh giá

  Điều kiện đầu vào

  Dự bị Đại học
  Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành chương trình lớp 11, IELTS 5.5

  Chương trình Cao đẳng
  Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành chương trình lớp 12, GPA từ 6.0; IELTS 5.5 (Provisional Entry Program) hoặc IELTS 6.0 (Standard Program).

  Chương trình Đại học
  Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 6.0) 

  Chương trình Thạc sỹ
  Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0)

  Các Ngành học phổ biến

  NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN