Học bổng du học Úc

The University of New South Wales SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

$ Giá trị: 8.000 AUD for 1 years
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2023

The University of New South Wales Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

$ Giá trị: 5.000 AUD for 1 years
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2023

The University of New South Wales UNSW Business School Honours Scholarship

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2023

The University of New South Wales International Scientia Coursework Scholarship

$ Giá trị: 5.000 - 10.000 AUD for one time
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2023

The University of New South Wales UNSW Global Academic Award

$ Giá trị: 5.000 - 10.000 AUD for one time
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2023

University of Sydney(Vice-Chancellor's International Scholarships)

$ Giá trị: 40.000 AUD được trao cho sinh viên quốc tế xuất sắc dựa trên thành tích học tập
Điều kiện: Dựa trên thành tích học tập, do đó học sinh cần cố gắng đạt kết quả học tập cao nhất
Thời hạn: 21/12/2023

UTS Engineering (Management) Masters Scholarship for Outstanding International Students

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện: GPA 75% - IELTS 6.5 trở lên
Thời hạn: 19/08/2023

UTS MBA Scholarship for Outstanding Students (Commencing)

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện: GPA 75% - IELTS 6.5 trở lên
Thời hạn: 19/09/2023

UTS Undergraduate Academic Excellence Scholarship

$ Giá trị: 10.000 AUD for first year
Điều kiện: GPA 75% - IELTS 6.5 trở lên
Thời hạn: 19/09/2023

UTS International Undergraduate Full Tuition Scholarship

$ Giá trị: 100% học phí
Điều kiện: GPA 85% - IELTS 6.5
Thời hạn: 19/10/2023

UTS Science International Undergraduate Scholarship for Excellence

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện: GPA 75% - IELTS 6.5
Thời hạn: 19/11/2023

UTS International Baccalaureate (IB) Scholarship - South East Asia

$ Giá trị: 50% tuition fees
Điều kiện: GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - IELTS Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học
Thời hạn: 19/07/2023

UTS Diploma to Degree Scholarship for Students from South East Asia

$ Giá trị: 25% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/08/2023

UTS South East Asia Undergraduate High Achiever Scholarship

$ Giá trị: 25% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/09/2023

UTS Undergraduate Academic Excellence Scholarship

$ Giá trị: 25% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/10/2023