Học bổng du học Úc

CSU Học bổng Quỹ Peter Andren Memorial

$ Giá trị: 6.000 AUD
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học
Thời hạn: 19/06/2023

CSU Charles Sturt Regional Scholarships

$ Giá trị: 9% – 16% mỗi học kì
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học
Thời hạn: 19/05/2023

Macquarie University ASEAN Scholarship

$ Giá trị: 10.000 AUD
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/10/2023

Macquarie University Alumni Scholarship

$ Giá trị: 10% học phí
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/07/2023

Macquarie University ASEAN Partner Scholarship

$ Giá trị: Lên đến 15.000 AUD mỗi năm
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/08/2023

JCU International Student Merit Stipend

$ Giá trị: 700 AUD
Điều kiện:
Thời hạn: 19/07/2023

JCU Entrance Scholarship

$ Giá trị: 2500AUD
Điều kiện:
Thời hạn: 19/10/2023

Griffith University Bachelor of Medical Laboratory Science Scholarship

$ Giá trị: 20.000 AUD
Điều kiện: GPA IELTS 7.0
Thời hạn: 19/07/2023

Griffith Remarkable Scholarship

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện: GPA 3.0
Thời hạn: 19/08/2023

Griffith University International Student Postgraduate Scholarship – South East Asia and the Pacific

$ Giá trị: 10% học phí
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/09/2023

Griffith University International Student Excellence Scholarship – Postgraduate Coursework

$ Giá trị: 25% học phí
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/07/2023

Griffith University Master of Pharmacy Scholarship

$ Giá trị: 30.000 AUD
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/10/2023

Griffith Remarkable Scholarship

$ Giá trị: 50% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 19/11/2023

Flinders Go Beyond Scholarship

$ Giá trị: 25% Học phí 2 kỳ đầu
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 20/07/2023

Flinders Diploma of Business Scholarship

$ Giá trị: 25% - 50% học phí
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 20/08/2023