Học bổng du học Úc

Flinders Pathway Scholarship (Study Group)

$ Giá trị: 25% - 50% học phí
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 20/09/2023

Flinders Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science

$ Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 20/10/2023

Flinders Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

$ Giá trị: 2.500; 5.000; 7.500 AUD
Điều kiện: GPA 8.0 trở lên
Thời hạn: 20/07/2023

Flinders ​Vice-Chancellor International Scholarships

$ Giá trị: 50%
Điều kiện: GPA 95 ATAR
Thời hạn: 20/08/2023

Bond University International Undergraduate Excellence Scholarship

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 21/07/2023

Bond University Transformer Scholarship

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 21/08/2023

Bond University Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

$ Giá trị: 25% - 50% học phí
Điều kiện: GPA 3.0
Thời hạn: 21/09/2023

Bond University English Pathway Studies Scholarship

$ Giá trị: $2,500 of EAP tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - IELTS Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 21/10/2023

Deakin International Scholarship

$ Giá trị: 25% học phí
Điều kiện: GPA 65% trở lên
Thời hạn: 21/06/2023

Deakin STEM Scholarship

$ Giá trị: 20% học phí
Điều kiện: GPA 8.2 trở lê
Thời hạn: 23/07/2023

Deakin Vietnam Partners Scholarship

$ Giá trị: 20% học phí
Điều kiện: GPA Chương trình đại học: 8,2 trở lên; Chương trình sau đại học: 65% trở lên
Thời hạn: 05/08/2023

Deakin Vietnam Excellence Scholarships

$ Giá trị: 20% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 06/09/2023

Deakin STEM Bursary

$ Giá trị: 20% học phí
Điều kiện: GPA 6,5
Thời hạn: 07/08/2023

Deakin Destination Australia Scholarships

$ Giá trị: 15.000 AUD/năm
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 08/09/2023

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

$ Giá trị: 50% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 09/07/2023