Học bổng du học Úc

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

$ Giá trị: 27.596 AUD per annum
Điều kiện: GPA 70% - Tiếng Anh 6.5
Thời hạn: 22/08/2023

Western Sydney University (Cho tất cả các chương trình)

$ Giá trị: 3.000 AUD
Điều kiện: Xét hồ sơ
Thời hạn: 08/12/2023

Western Sydney University (Cho chương trình Đai học)

$ Giá trị: 5.000 hoặc 10.000 AUD
Điều kiện: Xét hồ sơ
Thời hạn: 15/12/2023

Western Sydney University (Cho chương trình thạc sỹ)

$ Giá trị: 5.000 hoặc 7.500 AUD
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học
Thời hạn: 16/12/2023

Western Sydney University (Foundation hoặc Diploma)

$ Giá trị: 2.000 AUD
Điều kiện: Xét tự động
Thời hạn: 22/12/2023

UQ Liveris Academy Undergraduate Scholarship

$ Giá trị: 10.000AUD/năm
Điều kiện:
Thời hạn: 26/06/2023

UQ TC Beirne School of Law Scholarship for International Students

$ Giá trị: 25% - 50% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 26/07/2023

UQ HASS Scholarships for Excellence - Vietnam

$ Giá trị: 10.000AUD/năm
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 26/08/2023

UQ Future Students Undergraduate Scholarship for High Achievers

$ Giá trị: 10.000AUD/năm
Điều kiện: GPA 9.0
Thời hạn: 26/07/2023

UQ Economics Vietnam Scholarship

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 26/07/2023

UQ Vietnam Global Leaders Scholarship

$ Giá trị: 5.000 - 10.000AUD/năm
Điều kiện:
Thời hạn: 26/06/2023

UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate)

$ Giá trị: 50% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 26/08/2023

QUT International Merit Double Degree Scholarship

$ Giá trị: 25% học phí
Điều kiện: GPA < 8.5 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 26/05/2023

QUT Process engineering masters by research scholarships

$ Giá trị: up to 15.000 AUD
Điều kiện: GPA 5.0/7
Thời hạn: 26/06/2023

QUT International College English Language Concession

$ Giá trị: lên đến 50% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 26/07/2023